Everest Mình Tài Phát

Thôn Trung Hà, Xã Cẩm Kim, Hội An